دیگر اخبار

خاکورزی و انواع خاکورزی ها:

شبکه تجاری کشاورزی ایران اگرینیتو 2 سال قبل

هدف از خاک ورزی : مخلوط کردن خاک و بقای گیاهی جهت حاصلخیزی خاک، کنترل علفهای هرز و آماده سازی بستر خاک می باشد.

انواع خاکورزی ها عبارت زیر می باشد .1_گاو آهن بر گردان دار: خیش های است که عمل مخلوط کردن خاک را به خوبی انجام می دهد

2_گاو آهن دیسکی: دارای صفحه های معقری است که بیشتر در مناطق که پوشش علفی سطح خاک زیاد است استفاده می شوند .

3_چیزل: بیشتر در خاکورزی ثانویه استفاده می وشد که کلوخه های ناشی ازخاکورزی اولیه را خورد می کند تا حدودی سطح خاک را هموارتر می کند .

4_ساب سویلر : برای مناطقی که یک لایه سخت عمق خاک دارند استفاده می شوند عمق کاری این دستگاه حتی به یک متر هم می رسد

5_ گاوآهن دندانه دار یا هرس : دیسکهای متعدد دندانه دار یا ساده که بصورت مورب کنارهم چیده شده اند و برای خاکستری ثانویه استفاده می شود .

6_ رتیواتور : تعدادی تیغه که بصورت L شکل هستند روی یک جور چیده شده اند و نیروی محرکه خود را از شفت pto تراکتور می گیرد از این خاکورزی بیشتر برای خاکورزی باغات استفاده می شود .

7_ ماله یا تسطیح کننده: برای تسطیح بستر خاک و آماده سازی جهت کشت بذر از این دستگاه استفاده می شود .

نهر کن: جهت ایجاد جوی آب و هدایت آب به مزرعه استفاده شود .

ادامه فرایند خرید